To apply for enrollment at Lezha Academic Center, please print and complete the form application, using either the "printable" or "fillable" form (see below).  Once completed, please send your application directly to the school.

Per tu bere pjese e aplikimeve prane shkolles Lezha Academic Center ju lutemi printoni dhe plotesoni dokumentat e meposhtem dhe me pas dergojin ne lezhaacademiccenter@gmail.com ose telefononi ne 0692065940 per udhezime te metejshme.

Welcome Letter-Leter Mireseardhje

Admission Package-Paketa e Pranimeve

Agreement-Marreveshje

School Policy--Politika e Shkolles

Block Schedule--Orari Mesimor

Study Hall Rules--Rregullore Studimi

1,2,3,4-Student& Family Application--Formular Aplikimi Kl 1-4

5,6,7,8,9 Student& Family Application--Formular Aplikimi Kl 5-9

10,11,12 Student& Family Application-Formular Aplikimi Kl 10-12

High School Grading System--Sistemi i Vleresimit per Gjimnazin

Emergency Form--Formular Emergjence